Película Ra Jesús

 

1. Nu sakoto noo ángel chi ku María vatyi kukaku ra Jesús

 

2. Nu kaku ra Jesús

03 Nuu kondutya ra ta nuu nya'a ra prueba

5. Nu nasoko ra

8. Chɨtɨ tun motastaza

09. Nu saña'a ra Jesús yoso kaa kuñí Nyoo chi noo ra ndu uvi iñi kuatyi

10. Cha saña'a ra Jesucristo Chi Yo

11. Ityi nu kua'a nya Jericó

12. Ñuu Jerusalén

14. Nu chiꞌi ra nu kruzi

 

15. Nu chi'i̱ ra ta nandoto ra

 

16. Na ku'va añimo chi ra Jesús ñáá sakaku ra chuun